Chiang Mai Creative City (CMCC)
 
LilMissMummy
Free-counter-plus.com
สุดยอดผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากล้านนาสู่อันดามัน
นายกและกรรมการบริหารสมาคมฯเข้าร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้า จ.เชียงใหม่ สมัยที่ 20
โครงการสัมมนาหัวข้อ "POST AEC เชียงใหม่ รุก-รับอย่างไร
แนะนำโครงการ "พัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น"
นายกสมาคมฯ และกรรมการเข้าร่วมงานสระเกล้าดำหัวผู้ว่า และผู้หลักผู้ใหญ่ในแวดวงนักธุระกิจเชียงใหม่
ในนามสมาชิกคลัสเตอร์ฯ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนราชการที่ให้การสนับสนุน ให้งานนี้เกิดและดำเนินไปได้ถึงจุดนี้
ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2557 27 มีนาคม เวลา 13:00 ห้องอิมพีเรียล 3 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 13.00น. คุณปิยะนันท์ มหานุภาพ นายกสมาคมฯ และคุณจิรศักดิ์ สอนสุวิทย์ เลขาธิการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมและหารือการพัฒนาเว็บไซต์แฮนด์เมด-เชียงใหม่ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 1 โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
คุณจิรศักดิ์ สอนสุวิทย์ เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
คุณจิรศักดิ์ สอนสุวิทย์ และคณะกรรมการสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกและจัดสรรคูหาผู้เข้าร่วมงาน BIG+BIH - April 2015 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 คุณปิยะนันท์ มหานุภาพ นายกสมาคมฯ และคุณจิรศักดิ์ สอนสุวิทย์ เลขาธิการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ "Capture Opportunities arising from Online & Small-Order Sourcing trend via E-business" ซึ่งจัดโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกงร่วมกับสมาคมฯ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 คุณปิยะนันท์ มหานุภาพ นายกสมาคมฯ และคุณจิรศักดิ์ สอนสุวิทย์ เลขาธิการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น “Roundtable Discussion On Intellectual Property Protection Practices for Businesses” ซึ่งจัดโดยสำนักงานสิทธิบัติและเครื่องหมายการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา, สถานกงสุลใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมฯ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่
Exclusive Tea Party Talk : ทิศทางเศรษฐกิจการส่งออก ปี 2558
NEWS 2014
 
Home  l  News  l  Members  l  About us  l  Contact us