Chiang Mai Creative City (CMCC)
 
LilMissMummy
Free-counter-plus.com
ลำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1 1 มิ.ย. 2555        (เวลา 14.00 น.) เข้าร่วมประชุมโครงการ Chiangmai Digital Craft ร่วมกับเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อขอทราบความต้องการสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อนำเสนอขออนุมัติโครงการในเฟซที่ 2 ณ ห้องประชุมสมาคม NOHMEX คุณเปรมฤดี  กุลสุ
2 2 มิ.ย. 2555        (เวลา 10.30 น.) ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนากับสมาคมนักธุรกิจไทย-จีนเชียงใหม่ ณ ห้องนันทา โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ คุณเงินยวง  ใจเที่ยง
คุณเปรมฤดี  กุลสุ
3 7 มิ.ย. 2555        (เวลา 14.00 น.) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ASEAN FESTIVAL 2012 ณ ประเทศดูไบ จากคุณอเล็กซ์ ผู้จัดงาน ณ ห้องประชุมสมาคม NOHMEX คุณเปรมฤดี กุลสุ
คุณชบาไพร  กัลยาณมิตร  
คุณเกษร  โพธิสัตย์ 
4 8 มิ.ย. 2555    
(เวลา 14.00 น.)
เข้าร่วมประชุมโครงการ Chiangmai Digital Craft ร่วมกับเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อขอทราบความต้องการสำหรับผู้ประกอบการ เพื่อนำเสนอขออนุมัติโครงการในเฟซที่ 2 ณ ห้องประชุมสมาคม NOHMEX คุณเปรมฤดี  กุลสุ
คุณปิยะนันท์  มหานุภาพ
5 9 มิ.ย. 2555        (เวลา 09.30 น.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2555 ณ ห้องประชุมสมาคม NOHMEX คณะกรรมการบริหารสมาคม
6 11 มิ.ย. 2555       (เวลา 13.00 น.) เข้าร่วมประชุมแจ้งความคืบหน้าและทบทวนผลการดำเนินงานเบื้องต้นของโครงการ Chiangmai Digital Crafts ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณเปรมฤดี  กุลสุ
คุณปิยะนันท์  มหานุภาพ
คุณมรกต  ยศธำรง
7 12-13 มิ.ย. 2555    (เวลา 08.30 น.) เข้าร่วมงานสัมมนา "เทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมสิ่งทอและการประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์" ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ คุณเปรมฤดี  กุลสุ
8 13 มิ.ย. 2555      (เวลา 13.00 น.) เข้าพบและหารือเกี่ยวกับการจัดฝากขายสินค้ากับรามิโน ภายในร้านชาระมิงค์ทีเฮ้าส์ กับคุณแนน และคุณแป้ง จากบริษัท รามิโน ณ ร้านระมิงค์ทีเฮ้าส์ คุณเงินยวง  ใจเที่ยง
คุณเมย์ (เมย์บีด)
9 14 มิ.ย. 2555        (เวลา 10.00 น.) ประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นในการออกแบบภาพหลัก (Key Visual) พร้อมแนวคิด/Tagline ในการสื่อสารทางการตลาดและออกแบบอาร์ตเวิร์ค เพื่อใช้ในการจัดทำเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า BIG+BIH 2013 ณ ห้องประชุม 50913 ชั้น 9 กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์  
10 15 มิ.ย. 2555      (เวลา 10.00 น.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2555 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ คุณเปรมฤดี  กุลสุ
คุณปิยะนันท์  มหานุภาพ
คุณเงินยวง  ใจเที่ยง
11 17 มิ.ย. 2555      (เวลา 18.00 น.) รับเชิญเป็นวิทยากรในงานแสดงสินค้าต้นแบบ Lanna Aesthetic Festival ณ ลานจอดรถ บิ๊กซี ลำพูน คุณเปรมฤดี  กุลสุ
12 18 มิ.ย. 2555      (เวลา 09.00 น.) เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "เทคนิคการดูธนบัตรต่างประเทศ" ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ  
13 18 มิ.ย. 2555      (เวลา 10.00 น.) เข้าร่วมประชุมกับอาจารย์ดอน โครงการ Chiangmai Digital Crafts ณ ร้านอาหารศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ ถนนห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ คุณเปรมฤดี  กุลสุ
14 19 มิ.ย. 2555        (เวลา 09.00 น.) เข้าร่วมการสัมมนา “เปิดโลกการค้ายุคใหม่สู่ AEC…ฉบับ SMEs” ภายใต้โครงการ “ต้นกล้า ทู โกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากล (ภาคเหนือ)” ณ ห้องเรือนตุง โรงแรมอิมพีเรียล ริเวอร์เฮ้าท์ จังหวัดเชียงราย คุณเปรมฤดี  กุลสุ
15 21 มิ.ย. 2555      (เวลา 08.30 น.) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Made in Thailand 2012 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ (เชียงใหม่) คุณเปรมฤดี  กุลสุ
16 21 มิ.ย. 2555      (รอแจ้งเวลา) เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าโครงการ Chiangmai Digital Crafts ในเฟซแรก พร้อมทั้งมีการ Wrap up กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในเฟซแรก (รอแจ้งสถานที่)  
17 22 มิ.ย. 2555      (เวลา 08.30 น.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกรอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2557" ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่ คุณเปรมฤดี  กุลสุ
คุณปิยะนันท์  มหานุภาพ
18 22 มิ.ย. 2555      (เวลา 12.00 น.) เข้าร่วมรับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารช้างเผือก และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างนวัตกรรมเข้มแข็งของผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้อง Board Room โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่  
19 25 มิ.ย. 2555       (เวลา 10.00 น.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน ครั้งที่ 2/2555 ณ ห้องประชุม 50601 ชั้น 6 กรมส่งเสริมการส่งออก คุณจิรศักดิ์  สอนสุวิทย์
20 25 มิ.ย. 2555       (เวลา 15.00 น.) เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ หัวข้อ "การพัฒนาช่องทางการส่งออกออนไลน์ผ่าน Thaitrade.com" ณ ห้องประชุมสมาคม NOHMEX คุณเปรมฤดี  กุลสุ
21 27 มิ.ย. 2555      (เวลา 13.00 น.) เข้าร่วมประชุมและกำหนดกรอบในการทำงานร่วมกัน เพื่อทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสมาพันธ์ไลฟ์สไตล์และกลุ่มอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม ณ สภาอุตสาหกรรม   
 
Home  l  News  l  Members  l  About us  l  Contact us