Chiang Mai Creative City (CMCC)
 
LilMissMummy
Free-counter-plus.com
 
ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงาน BIG+BIH-April 2016
กำหนดจัดสัมมนาในหัวข้อ "TIP Report กับ Tier 3
กำหนดจัดงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015
 
คณะกรรมการสมาพันธ์ฯเข้าพบท่านอธิบดี และท่านรองอธิบดี เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันปีใหม่ และเข้าร่วมประชุมอำนวยการงาน BIG+BIH คณะกรรมการสมาพันธ์ฯเข้าพบท่านอธิบดี และท่านรองอธิบดี
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายปิยะนันท์ มหานุภาพ นายกสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ (NOHMEX) พร้อมด้วยนางเพ็ญพรรณ วังวิวัฒน์ บริษัท สยามศิลาดลพอตเทอรี่ จำกัดและนางสาวเปรมฤดี กุลสุ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ เข้าพบนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสมาปฏิบัติงานในพิ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการที่บูรณาการ ในโอกาสต่อไป สมาคมฯ เข้าพบนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
BIG+BIH-Oct 2015 BIG+BIH-Oct 2015
VDO 1 ใน 9 Clips แสดงถึงความเป็นช่างฝีมือ หรือ Craftmanship ของผู้คนในจังหวัดเชียงใหม่ในการพิถีพิถันผลิตสินค้าหัตถกรรม VDO 9 Clips แสดงถึง
ความเป็นช่างฝีมือ หรือ
Craftmanship ของผู้คน
ในจังหวัดเชียงใหม่ใน
การพิถีพิถันผลิตสินค้า
หัตถกรรม
นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 20 สุดยอดผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์ จากล้านนา
สู่อันดามัน
นายกสมาคม และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมงานพิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่ 20 นายกและกรรมการ
บริหารสมาคมฯเข้าร่วม
งานพิธีสถาปนาคณะ
กรรมการหอการค้า
จ.เชียงใหม่ สมัยที่ 20
 
BIG+BIH October 2015
ใบสมัครสมาชิกสมาคม
ใครอยากจะเป็นสมาชิกสมาคม NOHMEX เป็นแล้วได้อะไร
 
Home  l  News  l  Members  l  About us  l  Contact us